การเรียนการสอน

สำหรับนักศึกษาแพทย์ Pre-clinic

คู่มือการปฏิบัติงาน, ตารางสอน, เอกสารประกอบการเรียนการสอน, VDO

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้น Clinic

คู่มือการปฏิบัติงาน, ตารางสอน, เอกสารประกอบการเรียนการสอน, VDO

กระบวนวิชาเลือก นักศึกษาแพทย์

ช่วงเวลาที่สามารถรับ Elective
สำหรับนักศึกษาแพทย์ ประกอบด้วย
กระบวนวิชาอนุสาขาทางจิตเวชศาสตร์ 305492,
กระบวนวิชาวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ 305493,
กระบวนวิชาเส้นทางอาขีพทางจิตเวชศาสตร์ 305494

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

คู่มือการปฏิบัติงาน, ตารางสอน, เอกสารประกอบการเรียนการสอน

Elective resident

ช่วงเวลาที่สามารถรับ Elective resident
ประกอบด้วย สาขาทางจิตเวชศาสตร์ ,
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น,
สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,
สาขาจิตบำบัด

สำหรับแพทย์ทั่วไป

เอกสารประกอบการบรรยาย และ VDO การบรรยาย

แนวปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากผู้เรียนมีข้อสงสัย การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สามารถยื่นข้อร้องเรียน ยื่นอุทธรณ์