เจ้าหน้าที่

นางยุพาพรรณ ศิริอ้าย

Yupapan Siriai

Occupational Therapist (นักกิจกรรมบำบัด)

E-mail : Yupapan.siriai@cmu.ac.th

นางสาวจันทิรา อุสุยะ

Chantira Usuya

Occupational Therapist (นักกิจกรรมบำบัด)

E-mail : Chantira.usuya@cmu.ac.th

นางไปรดา วาร์นาโด

Pairada Varnado

Psychologist (นักจิตวิทยาคลินิก)

E-mail : Pairada.v@cmu.ac.th

นางสาวรตนพร สาจันทร์

Ratanaporn Sachan

Psychologist (นักจิตวิทยาคลินิก)

E-mail :  RatanapornNaam@gmail.com

นางสาวปัญญาพร เขื่อนปัญญา

Panyaporn Khunpanya

Psychologist (นักจิตวิทยาคลินิก)

E-mail : Panyapornkpy@gmail.ac.th

นางสาวชนิดา พาณิชย์พิทักษ์

Chanida Phanidphithak

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : Chanida.p@cmu.ac.th

นายวีรพงศ์ นวลศรี

Weerapong Nuansri

นักวิชาการศึกษา

E-mail : Weerapong.n@cmu.ac.th

นางสาวพิมุกต์เพตา หมื่นแก้ว

Pimukpeta Muenkaew

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

E-mail : Lalita.m@cmu.ac.th

นางสาวชนิกานต์ เจิมมงคล

Chanikan Jermmongkon

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

E-mail : chanikan.j@cmu.ac.th

นาย บุญชม กันทวงค์

Boonchom Kanthawong

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางปราณี  อุประชัย

Pranee Oparachai

พนักงานอาคารสถานที่

นายสุทธิพงค์ กาวิละแพทย์

Suttipong Kawilapat

นักวิจัยผู้ช่วย

E-mail : Suttipongkawilapat@gmail.com 

นางสาวภทรา นาพนัง

Patara Napanang

พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน (ครู)

นายนิธิ วงศ์ปการันย์

Nithi Wongpakaran

ผู้ช่วยนักวิจัย

E-mail : Nithiwong2474@gmail.com

นางสาววิลาสิณี เอื้องกิตติกุล

Wilasinee Ueangkittikul

ผู้ช่วยนักวิจัย

E-mail : Wilasinee_u@cmu.ac.th