ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นภาควิชาที่มีการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการทั้งในระดับปรีคลินิก และคลินิก
การดำเนินงาน ด้านปรีคลินิกได้แก่การเรียนการสอนและการวิจัยในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
ส่วนการดำเนินงานด้านคลินิกได้แก่การเรียนการสอนและการวิจัยในกลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขศาสตร์