สารจาก หัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลท้ังทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ

บุคลากรมีความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางร่วมกับงานวิจัยและการศึกษา โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการสมกับเป็นต้นแบบโรงเรียนแพทย์แห่งคุณธรรม (Moral Hospital)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)
พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาส […]

“โรคสมาธิสั้น” รู้ ใส่ใจ วัยไหนก็เป็นได้ โดยวิทยากร ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

“โรคสมาธิสั้น” รู้ ใส่ใจ วัยไห […]

ลูกเครียดเป็นภัยเงียบที่พ่อแม่ต้องระวัง โดย ผศ.นพ.อัศวิน

ปัสสาวะรดที่นอน ปัญหาสำคัญต่อใจ โดย ผศ.นพ.อัศวิน

งานวิจัย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
Resident
0
คน
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6
0
คน
เจ้าหน้าที่

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

“ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาจิตเวชศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ รวมถึงให้การบริการผู้ป่วยทั้งในด้านการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ”