สารจาก หัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลท้ังทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ

บุคลากรมีความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางร่วมกับงานวิจัยและการศึกษา โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการสมกับเป็นต้นแบบโรงเรียนแพทย์แห่งคุณธรรม (Moral Hospital)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)
พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

12 มิถุนายน 2019

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แสดงความยินดี “ศาสตราจารย์”

 
อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2019

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แสดงความยินดี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2019

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2019

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แสดงความยินดี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
Resident
0
คน
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6
0
คน
เจ้าหน้าที่

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

“ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาจิตเวชศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ รวมถึงให้การบริการผู้ป่วยทั้งในด้านการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ”