คณาจารย์

ศาสตราจารย์ (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง) นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

Manit Srisurapanont, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : manit.s@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

Chawanun Charnsil, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : shawanun.c@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ศาสตราจารย์ (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง) นพ.ณรงค์ มณีทอน

Narong Maneeton, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : narong.m@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน

Benchalak Maneeton, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : benchalak.maneeton@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์

Sirijit Suttajit, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : sirijit.s@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

Surinporn Likhitsathian, M.D., FRCPsychT

(Associate Professor of Psychiatry)

E-mail : surinporn.l@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ผศ.นพ.อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

Awirud Oonarom, M.D., FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail : awirut.oonarom@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ผศ.พญ.ชวิศา สุระดม

Chawisa Suradom, M.D., FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail : suradom@gmail.com

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ผศ.พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์

Nuntaporn Karawekpanyawong, M.D., FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail :  nuntaporn.k081@gmail.com

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

อ.พญ.ปุณย์จารี วิริยโกศล

Punjaree Wiriyacosol, M.D., FRCPsychT

(Instructor of Psychiatry)

E-mail : punjaree_w@hotmail.com

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

Chawanun Charnsil, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : shawanun.c@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ศ. (ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น) นพ.ณรงค์ มณีทอน

Narong Maneeton, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : narong.m@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ผศ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์

Assawin Narkpongphun, M.D.,FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail : assawin.nark@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

.ดร.พญ.พิชญา พจนโพธา

Pichaya Pojanapotha, M.D., Ph.D., FRCPsychT

(Instructor of Psychiatry)

E-mail : pichaya.poj@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

Nahathai Wongpakaran, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th หรือ www.wongpakaran.com

จิตเวชศาสตร์ผู้สูอายุและจิตบำบัด

ศาสตราจารย์ (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง) นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์

Tinakon Wongpakaran, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : tinakon.w@cmu.ac.th หรือ www.pakaranhome.com

จิตบำบัดและจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ศ. (ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น) นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์

Tinakon Wongpakaran, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : tinakon.w@cmu.ac.th หรือ www.pakaranhome.com

จิตบำบัดและจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

Nahathai Wongpakaran, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th หรือ www.wongpakaran.com

จิตเวชศาสตร์ผู้สูอายุและจิตบำบัด

ศ. (ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น) นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

Manit Srisurapanont, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : manit.s@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

Surinporn Likhitsathian, M.D., FRCPsychT

(Associate Professor of Psychiatry)

E-mail : surinporn.l@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน

Benchalak Maneeton, M.D., FRCPsychT

(Distinguished Professor of Psychiatry)

E-mail : benchalak.maneeton@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์

Sirijit Suttajit, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : sirijit.s@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ศาสตราจารย์ (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง) นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

Manit Srisurapanont, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : manit.s@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

Chawanun Charnsil, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : shawanun.c@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

Nahathai Wongpakaran, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th หรือ www.wongpakaran.com

จิตเวชศาสตร์ผู้สูอายุและจิตบำบัด

ผศ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์

Assawin Narkpongphun, M.D.,FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail : assawin.nark@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ผศ.พญ.ชวิศา สุระดม

Chawisa Suradom, M.D., FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail : suradom@gmail.com

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

อ.พญ.ปุณย์จารี วิริยโกศล

Punjaree Wiriyacosol, M.D., FRCPsychT

(Instructor of Psychiatry)

E-mail : punjaree_w@hotmail.com

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ศาสตราจารย์ (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง) นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์

Tinakon Wongpakaran, M.D., FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : tinakon.w@cmu.ac.th หรือ www.pakaranhome.com

จิตบำบัดและจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ศาสตราจารย์ (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง) นพ.ณรงค์ มณีทอน

Narong Maneeton, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Psychiatry)

E-mail : narong.m@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป , จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

Surinporn Likhitsathian, M.D., FRCPsychT

(Associate Professor of Psychiatry)

E-mail : surinporn.l@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ผศ.นพ.อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

Awirud Oonarom, M.D., FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail : awirut.oonarom@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ผศ.พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์

Nuntaporn Karawekpanyawong, M.D., FRCPsychT

(Assistant Professor of Psychiatry)

E-mail :  nuntaporn.k081@gmail.com

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

.ดร.พญ.พิชญา พจนโพธา

Pichaya Pojanapotha, M.D., Ph.D., FRCPsychT

(Instructor of Psychiatry)

E-mail : pichaya.poj@cmu.ac.th

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

อาจารย์พิเศษ

ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช

Chumlong Disayawanich, M.D.,FRCPsychT

(Professor of Emeritus)

รศ.นพ.วุฒิชัย บุญยนฤธี

ศ.เกียรติคุณ ดร.พริ้มเพรา ดิษยวณิช

Primprow Disayawanich, PhD.

(Professor Emerita)

อ.นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์