วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ภาควิชาฯใช้วิสัยทัศน์ของคณะฯ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล)

 

พันธกิจ

          ด้านการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากลสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สมรรถภาพหลักความสามารถในการทำวิจัยเสนอสมรรถนะหลักว่าเท่าเทียมกันคือ: ความสามารถด้านการสอนการวิจัย และการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช

 

ค่านิยมองค์กร

             บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในการการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการ อาจารย์อาวุโสหรือผู้ที่มีประสบการณ์จะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและทำเป็นตัวอย่างให้แก่อาจารย์ใหม่ ทั้งด้านการสอน การวิจัย และการดูแลผู้ป่วยการทำงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญจะทำเป็นทีม และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการด้านต่าง ๆ ประจำภาควิชาฯ

 

กลยุทธ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 3 ชุด

            1. คณะทำงานด้านการเรียนการสอน

            2. คณะทำงานด้านการวิจัย

            3. คณะทำงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ มีหน้าที่ ดังนี้

           1. ระดมความคิดวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมภายนอกและภายเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งของภาควิชาฯ

           2. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯให้สอดคล้องกับของคณะและมหาวิทยาลัย

           3. กำหนดวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ

           4. วิเคราะห์ และเลือกกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนา

           5. นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation) โดยการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการการวางแผนปฏิบัติการ (action plan) การปรับปรุงพัฒนาภาควิชาฯ

           6. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) โดยติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ