การให้บริการผู้ป่วยนอกของภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แก้ไขปรับปรุง 15 มกราคม 2567)

คลินิกตรวจผู้ตรวจวันเวลาสถานที่
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
สายระบบทางเดินอาหาร (GI)

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • หลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้เล็กและใหญ่
 • ช่องท้อง
 • รศ.มรว.นพ.ธีรภัทร์ จักรพันธ์
 • ผศ.นพ.ไพศิษฐ์ ศิริวิทยากร
 • อ.นพ.วรวิทย์ ฆังตระกูล
 • รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์
 • ศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
 • รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน์
 • แพทย์ประจำบ้าน
จันทร์
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 101
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
สายระบบตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • ตับและทางเดินน้ำดี
 • ตับอ่อน
 • รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู
 • รศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต
 • แพทย์ประจำบ้าน
อังคาร
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 101
คลินิกมะเร็งตับ
 • รศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต
อังคาร
13:00-16:30ห้องตรวจเบอร์ 101
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
 • รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
 • ศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
 • ผศ.นพ.กำธน จันทร์แจ่ม
 • แพทย์ประจำบ้าน
อังคาร
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 101
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
สายศีรษะ คอและเต้านม

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • ศีรษะและคอ
 • เต้านม
 • มะเร็ง
 • ผศ.นพ.ทรงพล ศรีสุโข
 • ผศ.นพ.ห้องสิน ตระกูลทิวากร
 • อ.พญ.อารีวรรณ สมหวังประเสริฐ
 • ผศ.นพ.กีรติ วัชราชันย์
 • แพทย์ประจำบ้าน
พุธ
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 101
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
สายระบบหลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • โรคหลอดเลือดแดงและดำ
 • แผลเรื้อรังที่เท้าเนื่องจากโรคหลอดเลือด – เบาหวาน
 • ศ.นพ.กำพล เลาหเพ็ญแสง
 • ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร..นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
 • แพทย์ประจำบ้าน
พฤหัสบดี
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 101
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
สายระบบโรคทรวงอก

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • โรคทรวงอก โรคปอด
 • อ.นพ.วัฒนา ขัติพัฒนาพงษ์
 • ผศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง
 • แพทย์ประจำบ้าน
พฤหัสบดี
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 101
คลินิกโรคต่อมไธรอยด์
 • รศ.มรว.นพ.ธีรภัทร์ จักรพันธ์
ศุกร์
9:00-12:00ห้องตรวจเบอร์ 2
กุมารศัลยศาสตร์
 • ผศ.นพ.วินัยศักดิ์ ขัตติพัฒนาพงษ์
 • ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล
 • รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
 • ผศ.พญ.กนกกาญจน์ เทพมาลัย
 • แพทย์ประจำบ้าน
จันทร์, พุธ
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 1
ศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
 • ผศ.นพ.วีระชัย นาวารวงศ์
 • ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงศ์
 • อ.นพ.สุรินทร์ วรกิจพูนผล
 • แพทย์ประจำบ้าน
จันทร์,ศุกร์
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 1
ประสาทศัลยศาสตร์ (อุบัติเหตุ)
 • แพทย์ประจำบ้าน
จันทร์
9:00-12:00ห้องตรวจเบอร์ 2
ประสาทศัลยศาสตร์
 • ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
 • แพทย์ประจำบ้าน
อังคาร
9:00-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 2
ประสาทศัลยศาสตร์
 • รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
 • อ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์
 • ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์
 • แพทย์ประจำบ้าน
ศุกร์
9:00-12:00ห้องตรวจเบอร์ 2
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช
 • ผศ.นพ.โอภาส พิณไชย
 • ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
 • ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
 • แพทย์ประจำบ้าน
อังคาร, พฤหัสบดี
9:30-12:00
13:00-16:30
ห้องตรวจเบอร์ 1
คลีนิกศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก
และยูโรไดนามิก
จันทร์
9:00-12:00ห้องตรวจเบอร์ 2
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
 • รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์
 • ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
 • ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ
 • อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธุ์
 • รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์
 • ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ
 • แพทย์ประจำบ้าน
พุธ, พฤหัสบดี
9:00-12:00
13:00-15:00
ห้องตรวจเบอร์ 2
คลินิกสุขภาพเพศชาย
 • ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
 • ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ
 • อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธุ์
พฤหัสบดี
13:00-15:00ห้องตรวจเบอร์ 2

Loading