วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

ผลิตศัลยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม สร้างสรรค์ผลงานวิจัย
และแก้ไขปัญหาด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักในระดับชุมชน

ในหลักสูตรครอบคลุมความรู้ทางทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในทุกด้าน รวมถึงความสามารถด้านอื่น ๆ ที่สําคัญในการทํางาน ดังนี้

 • ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อสําเร็จเป็นศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักผู้มีความชํานาญได้มาตรฐานสามารถใช้ความรู้ และทักษะอย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของสังคม มีความถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้าน จริยธรรมและวิชาการ
 • ให้ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับ ความสามารถในการทําหัตถการและการผ่าตัดที่ประณีตและซับซ้อน มีการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดชนิดต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างองค์รวม การดูแลผู้ป่วยวิกฤต มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทางศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมทั้งโรคหรือภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยตลอดจนผลกระทบของการผ่าตัดหรือหัตถการ ที่กระทําต่อผู้ป่วย ให้การวินิจฉัย การรักษาและพัฒนาการตัดสินใจ การวางแผนการรักษาและแก้ปัญหา อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัย โดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ความต้องการของระบบบริการสุขภาพและความรับผิดชอบทางสังคมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น
 • สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามลําดับขั้นต่อเนื่องถึงภายหลังจบฝึกอบรมแล้ว
 • มีอุปนิสัยการทํางานเป็นระบบ ทํางานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางศัลยกรรม
 • มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัยเพื่อให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับสากลและสามารถไปศึกษาต่อและปฏิบัติงานในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
 • หลังจากจบการศึกษาแล้วแพทย์ประจําบ้านสามารถใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลตนเองและสังคม รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบสุขภาพที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในท้องถิ่น ของตนได้

  แพทย์ประจำบ้าน

  Doctor

  เจ้าหน้าที่หน่วย

  วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์

  สุกัญญา สิงห์ประเสริญ

  เบอร์โทร 087-7260147
  Email: Sukanya.singprasert@gmail.com

  ประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  เชิญเข้าร่วมงานประชุม CMU Colorectal Conference ชื่อการประชุม “Laparoscopic Surgery For Colorectal Cancer” ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.50 – 12.00 น. ผ่านระบบ zoom

  mCRC The Series Chiangmai Multidisciplinary meeting

  ROLE OF VARIOUS SPECIALISTS IN mCRC MANAGEMENT

  เข้าร่วมประชุม  >>คลิกที่นี่<<

  เรียนเชิญแพทย์ผู้มีความสนใจศึกษาต่อในอนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ปีการศึกษา 2565

  ติดตามรับชมรายการ สุขภาพดีกับหมอสวนดอก เรื่อง “ริดสีดวงทวารเป็นแล้วต้องรักษา” โดย ผศ.นพ.สุวรรณ แสนหมี่ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ ลำไส้และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  เชิญเข้าร่วมงานประชุม  Dealing with Colorectal diseases 2022 ในวันที่ 19-20 Feb 2022 ดูรายละเอียด/ลงทะเบียนได้ที่….>>คลิ๊ก<<

  เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Interhospital 2564-4 ในวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 12.30-15.00น. ผ่าน Zoom meeting

  เชิญร่วมงาน Mis For Rectal Cancer วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.40 ผ่าน Online platform

  เชิญร่วมงาน Optimizing Treatment Strategy in advanced Colorectal cancer วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.

  เชิญร่วมงาน All about Hernia : Parastomal Hernia and How to Prevention วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผ่าน Zoom meeting

  กิจกรรมของหน่วย

  ประมวลภาพบรรยากาศ
  การจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง International Colorectal Training “Laparoscopic Surgery for Colorectal Cancer”
  ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2566
  ณ ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 50 ปี
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทยาลัยเชียงใหม่

  กิจกรรม Anastomosis Workshop วันที่ 9 พฤศจิกายน 2022
  ณ ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัดเสมือนจริง Surgical Simulation Training Center

  กิจกรรม Anastomosis Workshop เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2022
  ณ ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัดเสมือนจริง Surgical Simulation Training Center

  ประมวลภาพกิจกรรม HANDS – ON CADAVERIC WORKSHOP เมื่อวันที่ 3/9/2022 ณ ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด คณะแะทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุม CMU Colorectal Conference ในหัวข้อ “Laparoscopic Surgery For Colorectal Cancer” เมื่อวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565

   anastomosis Workshop

  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

  Anastomosis Workshop วันพุธที่ 12 ม.ค. 2565

  Anastomosis Workshop วันพุธที่ 24 พย 2564

  MDT Rectal Cancer Conference 17 พย 2564

  ความรู้เพื่อประชาชน

  สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยการส่องกล้อง

   

  การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องมีข้อดีอย่างไร

   

  Optimize outcomes in colorectal anastomosis Assoc.Pawit Sutharat

  Higher Leak Rate in Ta-TME? How to Prevent ?

  TaTME current Status in Thailand รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน์

  Robotic Surgery RECTUM Assoc.Prof.Pawit Sutharat

  Basic Technique in Laparoscopic TME Assoc.Prof.Pawit Sutharat

  Wait for update…

  Loading