รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช
Assoc.Prof.Wimon  Sirimaharaj,MD.
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

รศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต
Assoc.Prof.Arnon Chotirosniramit,MD.
รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์
Assist.Prof.Tanat  Vaniyapong,MD.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
Assoc.Prof.Dr.Jiraporn   Khorana,MD.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

Loading