รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต

รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์