บุคลากรภาควิชาฯ

การเรียน การสอน และเอกสาร

หลักสูตรฯ

image

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Free train) ปีการศึกษา 2565

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Free train) ปีการศึกษา 256

เรียนเชิญแพทย์ผู้มีความสนใจศึกษาต่อในอนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนเชิญแพทย์ผู้มีความสนใจศึกษาต่อในอนุสาขาศัลยศา

(รอบ3) รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

  รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครแพทย

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งปีการศึก

image
ความภาคภูมิใจของภาควิชาศัลยศาสตร์

บุคลากรผู้ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัย

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

image

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน

ค่านิยมศัลยศาสตร์

56คน

อาจารย์แพทย์

115คน

Resident Surgery CMU

719คน

นักศึกษา ปี 4 ปี 5 ปี 6

20คน

เจ้าหน้าที่
image

ภาควิชาศัลยศาสตร์
Surgery CMU

``ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมถึงให้การบริการผู้ป่วยทั้งในด้านการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ``

สาขาวิชาฯ