หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
รศ.นพ.ม.ร.ว.ธีรพันธ์ จักรพันธุ์

รศ.นพ.ม.ร.ว.ธีรภัทร์ จักรพันธ์ุ
Associate Prof.Thiraphat Chakrabandhu M.D,FRCS(T)
(อาจารย์พิเศษ)

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
อ.พญ.อัษรา เทพบัญชรชัย

พญ.อัษรา เทพบัญชรชัย
Dr.Asara Thepbanchornchai,M.D.

รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู

รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู
Assoc.Prof.Trichak Sandhu,M.D.
(อาจารย์พิเศษ)

ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี

ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
Prof.Emer.Pongsiri Pratthanadee, M.D.
(อาจารย์พิเศษ)

หน่วยศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
อ.พญ.จุฬารัตน์ ดวงแก้ว

อ.พญ.จุฬารัตน์   ดวงแก้ว
Dr.Chularat   Duangkaew, M.D.

ผศ.นพ.ทรงพล ศรีสุโข

ผศ.นพ.ทรงพล ศรีสุโข
Assist.Prof.Songphol Srisukho,M.D.
(อาจารย์พิเศษ)

01

ผศ.นพ.ผจญ วงษ์ตระหง่าน
Assist.Prof.Phajon Wongtrangan,M.D.
(อาจารย์พิเศษ)

ผศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์

ผศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์
Assist.Prof.Somsak Sumitsawan,M.D.
(อาจารย์พิเศษ)

ผศ.นพ.ห้องสิน ตระกูลทิวากร

ผศ.นพ.ห้องสิน ตระกูลทิวากร
Assist.Prof.Hongsin Trakultivakorn,M.D.
(อาจารย์พิเศษ)

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทรวงอก
อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์

อ.นพ.วัฒนา  ขัตติวัฒนาพงษ์
Dr.vattana Kattipattanapong,M.D.
(อาจารย์พิเศษ)

Loading