แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

นพ.ธนัช   สู่ประเสริฐ

นพ.ปณิธย์   วัฒนาอาษากิจ

นพ.ศุภมิตร   เตชอังกูร

นพ.อุกฤษฏ์   กิตติวิบูลย์

นพ.เมธาสิทธิ์   ลำเจียกสุวรรณ

(Uro)

นพ.กุลวรรณ์   ศรีสกุลชวาลา

(Neuro)

พญ.กุลนิษฐ์   ชูมณี

(CVT)

นพ.พีรพล   หม่อมศิลา

(CVT)

นพ.ภคินทร์   สุวิมลธรรมคุณ

(Ped)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.รติมา   แสงเลิศ

พญ.พรนิภา   บาคาล

พญ.รวิสรา   วัฒนศิริ

นพ.ธนชัย  วงศ์ประเสริฐ

นพ.ธนากร   สุขประเสริฐ

พญ.ปานปรินทร์   ศรีบุญเรือง

(Uro)

นพ.ธนวัฒน์   บัวเกตุ

(Uro)

นพ.ภัทรศักดิ์   นาคเมือง

(Uro)

พญ.ชัญญานุช   เชื้อเมืองพาน

(Neuro)

นพ.ศรัณย์   ธีรอภิศักดิ์กุล

(Neuro)

นพ.ศิรวิทย์   ตันศิริ

(CVT)

นพ.พีรภัทร์   ตันติพลับทอง

(Plastic)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3

พญ.เฌอเอม ตติยการุณวงศ์

พญ.เงินตา นิธิสุนทร

พญ.โชษิตา ศรีหิรัญรัตน์

พญ.ณิชกานต์ หงษ์สุพรรณ

นพ.ณัฐชนน สุตวัฒน์

นพ.ธนธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช

นพ.ปัณณวัฒน์ ต่ออภิชาตตระกูล

นพ.ธัชชัย ปานทอง (Uro)

นพ.วศิน พิพิธพงศ์สันต์ (Uro)

นพ.ชนมภูมิ วรวัฒนานนท์ (CVT)

นพ.สุกฤษฎิ สิทธิรังสรรค์ (Ped)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

พญ.กฤตติกา วลัยศรี

พญ.สุพิชชา สิทธิรังสรรค์

พญ.ศุภสุตา นันทนพจน์

นพ.ภวิศ เอื้ออภิญญา

นพ.แสนภูมิ เหล่าสิริภูมิ

นพ.ณรงค์กร ฟูมะเฟือง (Uro)

นพ.ปพน พันธุ์จินดา (Uro)

นพ.ปญณ ชาติธรรม์ (Uro)

นพ.วรท วิวัฒนสราญรมย์ (Neuro)

พญ.สุภัสสรางค์ จันทร์เพ็ญ (Plastic)

นพ.ชัยยุทธ์ พุทธิยิ่งยงกุล (Plastic)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 4

01-พญ.จุฑาทิพย์ จงกลฐากร

พญ.จุฑาทิพย์  จงกลฐากร

02-พญ.ณัฐธิดา บุญเสริม

พญ.ณัฐธิดา  บุญเสริมวิชา

03-พญ.ณัฎฐณิชา ขลุ่ยประเสริฐ

พญ.ณัฎฐณิชา  ขลุ่ยประเสริฐ

04-พญ.สิดาพร ลุยศิริโคจนนุกุล

พญ.สิดาพร  ลุยศิริโรจนกุล

05-พญ.สิริกร ภาวนะกีรติ

พญ.สิริกร  ภาวนะกีรติ

06-นพ.ภาณุพงษ์ ใหม่คำ

นพ.ภานุพงษ์  ใหม่คำ

07-นพ.นราธิป ลิ้มปิยะศรีสกุล- Uro

นพ.นราธิป  ลิ้มปิยะศรีสกุล (URO)

08-พญ.ปวรกาญจน์ จิตต์มั่น -Neuro

พญ.ปวรกาญจน์  จิตต์มั่น (Neuro)

09-นพ.ธนธรณ์ กิจบูรณะ -Neuro

นพ.ธนธรณ์  กิจบูรณะ (Neuro)

10-นพ.นพณัฐ ลือวิฑูรเวชกิจ-CVT

นพ.นพณัฐ  ลือวิฑูรเวชกิจ (CVT)

11-นพ.ปฏิพล ไชยมงคล-Ped

นพ.ปฏิพล  ไชยมงคล (Ped)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

12-พญ.ปิยกานต์ กันไพเราะ

พญ.ปิยกานต์  กันไพเราะ

13-พญ.ซัลมาลย์ บางกรัก

พญ.ซัลมาย์  บางกรัก

14-นพ.นพบดี อินทรปัญญา

นพ.นพบดี  อินทรปัญญา

15-นพ.สรสิช แสงทามาตย์

นพ.สรสิช  แสงทามาตย์

16-นพ.ภวิศ หาญพานิชเจริญ

นพ.ภวิศ  หาญพานิชเจริญ

17-นพ.เขมินท์ โชติปฎิเวชกุล-Uro-

นพ.เขมินท์  โชติปฏิเวชกุล (URO)

18-นพ.พรพิสุทธิ์ ปาละกุล-Uro

นพ.พรพิสุทธิ์  ปาละกุล (URO)

19-นพ.ภวินท์ วิรุณราช-Uro

นพ.ภวินท์  วิรุณราช (URO)

20-นพ.ศิรวิชญ์ เผ่ากันทะ-Neuro

นพ.ศิรวิชญ์  เผ่ากันทะ (Neuro)

21-พญ.ต่วนอัสวีต้า อาเบะ-CVT

พญ.ต่วนอัสวีต้า  อาเบะ (CVT)

22-พญ.ณัชชา วงศ์ปัญญาถาวร-Plastic

พญ.ณัชชา  วงศ์ปัญญาถาวร (Plastic)

23-พญ.ธีมาพร ตรีทอง-Plastic

พญ.ธีมาพร  ตรีทอง (Plastic)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 5

01-พญ.ณัฐธิดา กฤชวิศรุต

พญ.ณัฐธิดา  กฤชวิศรุต

02-พญ.พัชรพร เทพสุวรรณ

พญ.พัชรพร  เทพสุวรรณ

03-พญ.อิงฟ้า ชนะนนท์

พญ.อิงฟ้า  ชนะนนท์

04-นพ.วรโชติ โชติชานนท์

นพ.วรโชติ  โชติชานนท์

05-นพ.พงศ์พิชญ์ พงศานนท์

นพ.พงศ์พิชญ์  พงศานนท์

06-นพ.วทัญญู อภิรมย์รักษ์

นพ.วทัญญู  อภิรมย์รักษ์

07-นพ.พฤกษ์ วงศ์มณีโรจน์ -Uro

นพ.พฤกษ์  วงศ์มณีโรจน์ (URO)

08-นพ.ชนุตม์ เชาว์-Neuro

นพ.ชนุตม์  เชาว์ (Neuro)

09-นพ.กัญจน์ หวังพิริยะพาณิช-CVT

นพ.กัญจน์  หวังพิริยะพาณิช (CVT)

10-พญ.กฤตยาณี อิทธิเดชารณ-Ped

พญ.กฤตยาณี  อิทธิเดชารณ (Ped)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

11-พญ.ปัทมพร ไทยวุฒินุกุล

พญ.ปัทมพร  ไทยวุฒินุกุล

12-นพ.ชิตวัน ฝันชมภู

นพ.ชิตวัน  ฝั้นชมพู

13-นพ.ธนกันต์ กันทะวันนา

นพ.ธนกันต์  กันทะวันนา

14-นพ.อภินันท์ สุมามาลย์

นพ.อภินันท์  สุมามาย์

15-นพ.ศีล ศัลย์วิเศษ

นพ.ศีล  ศัลย์วิเศษ

16-นพ.นรินทร์ มณีรัตน์-Uro

นพ.นรินทร์  มณีรัตน์ (URO)

17-นพ.ปิติ บุญแสนไชย-Uro

นพ.ปิติ  บุญแสนไชย (URO)

18-นพ.ปฐมพงศ์ นิตย์น้อยสืบ-Uro

นพ.ปฐมพงศ์  นิตน้อยสืบ (URO)

19-นพ.ภาณุวัฒน์ ทักษอุดม-Neuro

นพ.ภาณุวัฒน์  ทักษะอุดม (Neuro)

20-พญ.ภวิตรา สุขผล-Plastic

พญ.ภวิตรา  สุขผล (Plastic)

21-นพ.แก้ว อินทรอุทก-Plastic

นพ.แก้ว  อินทรอุทก (Plastic)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 6

นพ.กรวิชญ์ เงินแก้ว (Neuro)

นพ.อติรุจ ศุภพิพัฒน์ (CVT)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 5

นพ.บุญมนัส เอกนิพิฐพิทยา (Neuro)

นพ.กฤษฎา ตู้สกุล (CVT)

พญ.ธัญลักษณ์ เขื่อนแก้ว (Plastic)

นพ.พฤกษาพงศ์ พนมชัยสว่าง (Plastic)

Loading