การตรวจสุขภาพจิตสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสุขภาพทั้งหมด


ขั้นตอนเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ


  1. จองคิวตรวจสภาพจิต โดย click ที่ ปี พ.ศ. ที่ต้องการเข้ารับบริการ
  2. print หลักฐานการลงทะเบียนที่ได้รับทาง email เพื่อใช้เป็นใบนัด
  3. ในวันที่นัดหมายก่อนเวลา 12.30 น. ติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
  4. ติดต่อห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 24 (ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์) แสดงใบนัดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงคำสั่งประเมินทางจิตวิทยาในระบบ
  5. รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงิน ณ ศูนย์รับเงิน 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
    *กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อยื่นให้นักจิตวิทยาคลินิกในเวลาทดสอบ*
  6. นั่งรอเรียกเข้ารับการประเมินหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 24 ประมาณเวลา 13.00 น. การทดสอบใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
  7. รับผลการทดสอบ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 24 ในวันที่ได้รับแจ้ง (ประมาณ 2 สัปดาห์หลังทดสอบ)
  8. นำผลการทดสอบที่ได้รับไปประทับตราโรงพยาบาล ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 1 ตึกบุญสมมาติน

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม ศึกษาได้ที่ website https://www.ocsc.go.th/

หมายเหตุ

1.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือกระบวนการบางอย่าง อาจไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.ในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 24 เบอร์โทรศัพท์ 053-935755 ในวันราชการ เวลา 14.00-15.00 น.

3.ผลการทดสอบทางจิตวิทยาในกรณีศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นจะต้องมีความเป็นปัจจุบัน ผลการทดสอบทางจิตวิทยาจึงมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ทดสอบ ทั้งนี้ผู้รับการทดสอบโปรดตรวจสอบเงื่อนไข ระยะเวลาของผลการทดสอบทางจิตวิทยา (ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงาน กพ. รวมถึง หน่วยงานที่ท่านได้รับทุน) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

4.บริการนี้สำหรับสำรองที่นั่งเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ เท่านั้น หากต้องการตรวจสุขภาพจิตด้วยวัตถุประสงค์อื่น ให้เข้ารับการบริการตามช่องทางปกติ