หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

(Diplomate of the Thai Board of Anatomical Pathology)

พันธกิจหลักสูตร

ผลิตพยาธิแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานบริการทางพยาธิวิทยา โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานขงการดูแลแบบองค์รวมและมุ่งเน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

CORE COMPETENCY

  • มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐาน
  • มีความรู้ความสามารถในการบริหารห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

FUNCTIONAL COMPETENCY

  • มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
  • มีทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานในวิชาชีพของตนเอง วิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพแห่งชาติ
  • มีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร
  • ให้ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ