ศิษย์เก่า

ภาควิชาพยาธิวิทยาฯ มีสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก)  ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก ตั้งแต่ปี พศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน

รายนามศิษย์เก่า แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิคลินิก

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม ชื่อ-นามสกุล
ปีการศึกษา 2535 นพ. สุรพันธุ์  คุณอมรพงศ์
ปีการศึกษา 2536 พญ. ชนิญญา  พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ปีการศึกษา 2537 พญ. จงกลณี  เศรษฐกร
ปีการศึกษา 2538 นพ. ชรินทร์  ยาอินทร์
ปีการศึกษา 2540 นพ. มรุต  ญาณารณพ
ปีการศึกษา 2541 พญ. สุรีย์  เลขวรรณวิจิตร
พญ. กรกนก  สุขพันธ์
ปีการศึกษา 2542 พญ. สุพินดา  เพชรจอม
ปีการศึกษา 2543 นพ. กิตติศักดิ์ วาสนาวิจิตร
นพ. พีรยุทธ์  สิทธิไชยากุล
ปีการศึกษา 2544 นพ. คุณาวุฒิ ลิ้มอาภรณ์
นพ. ทรงเกียรติ   สุวรรณศิริกุล
ปีการศึกษา 2545 พญ. นีลยา สุคำวัง
นพ. ธนากร  ยาอินทร์
พญ. วันวิสา  จันทร์หมื่นไวย
ปีการศึกษา 2546 นพ. ศราวุธ คงการค้า
พญ. สุนิดา ริ้วสุวรรณ
ปีการศึกษา 2548 นพ. ธนบัตร  ตรีบุพชาติสกุล
พญ. พัชรีย์  สุวรรณสนธิ์
นพ. ปีย์ปริญญ์ ยะมะโน
นพ. อภิชาต  ชุมทอง
ปีการศึกษา 2549 นพ. ศรัญญู  นาครังสี
ปีการศึกษา 2550 นพ. คมสันต์  วรรณไสย
พญ. ศรัญญา  กันทาสืบ
ปีการศึกษา 2551 พญ. ธีรดา ดรุณธรรม
ปีการศึกษา 2552 พญ. ทิพย์  พงศ์สุวารียกุล
พญ. นทีพร  กอบพึ่งตน
ปีการศึกษา 2553 พญ. สุชานัน  รัตนสาลี
นพ. นเรศ  สาวะจันทร์
พญ. ศรีสกุล  ศรีกมล  คูประเสริฐยิ่ง
ปีการศึกษา 2554 พญ. ศิริรัตน์  แก้วไชย
พญ. สญาณัญ  เชาวน์ศิลป์
ปีการศึกษา 2555 นพ. ธนาณัติ  สืบวงศ์นิรัตน์
ปีการศึกษา 2556 พญ. รัชดาภรณ์  นันใจยะ
ปีการศึกษา 2557 นพ. วิษณุ  โรจน์ตันติกาญ
พญ. วัชรีพร  พลังมนต์ทิพย์
พญ. ศศิธร  วัชรเดชวิทยา
นพ. สินธุ์ธวัช  หวังศิริเจริญ
ปีการศึกษา 2558 นพ. ธีรสิทธิ  ไวยนันท์
ปีการศึกษา 2559 นพ. พงษฎา  ประสงค์อุปถัมภ์
นพ. ธนาลักษณ์  ลิ้มศิริลักษณ์
พญ. กรกนก  บุญสมนึก
นพ. นพพล  ชาติอุดมพันธ์
ปีการศึกษา 2560 พญ. สุปราณี  สุขศรี
นพ. กิฎพณฐ์  กิตติเศรษฐากุล
ปีการศึกษา 2561 นพ.พศวัต เกียรติไพโรจน์
พญ.วิมพ์ภัทรา ตระกูลวณานนท์
ปีการศึกษา 2562 พญ.กนกกาญจน์ สายภัทรานุสรณ์
นพ.พงศ์อมร รัตนศิริพิบูลย์
พญ.ประภัสสร ดีล้น
ปีการศึกษา 2563 พญ.ชัญญา อุ่นปัญโญ