หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3