บุคลากร

พัชรี ศรีคำยศ

Phatchari Srikhamyod

Tel.35442 Ext. 227

ณอร ศรีวังแดง

Naorn Sriwangdaeng

Tel. 35442 Ext.102

จิดาภา โนจา
Jidapa Noja

Tel. 35442 Ext.100

ปรานอม แก้วพรหม

Pranom Kaewprom

Tel. 35442 Ext. 108

ธีรเดช ตุ้ยเตียม

Teeradach Turteam

Tel.35442 Ext.108

ธัญญา กันทา

Tunya Kanta

Tel. 35441

เนตรยา สการกิจ

Nettaya Sakarnkij

Tel. 35441

ธัญญา กันทา

Tunya Kanta

Tel.35441

วิเชียร ยอดใจ

Wichian Yodjai

Tel. 35442 Ext. 109

สรสิช สมคำ

Sorasich Somkham

Tel. 35442 Ext. 109

มณธิชา ปะวัลละ

Monthicha Pawanla

Scientist

Tel. 35442 Ext. 109

จินต์จุฑา ชัยศรี

Jinjuta Chaisri
Medical Technologist

Tel.35442 Ext.110

วาทิตา เลิศพูนวิไลกุล

Watita Lertpoonwilaikul
Medical Technologist

Tel.35442 Ext.110

สถาพร ศรีเมืองมูล

Sthaporn Srimoungmoon

Tel.35442 Ext.110

สาวิตรี ตันติวรางคณา

Savitree Tantivarangkana

Tel.35442 Ext.110

ลักคณา เอี่ยนเหล็ง

Lakkana Eianleng

Tel. 35442 Ext.107

วรรณิดา ขานสันเทียะ

Wunnida Khansanthia
Scientist

Tel. 35442 Ext.107

สิรี เคร่งครัด

Siree Krengkrad

Tel. 35442 Ext.115

อัจฉราพรรณ ไชยบาล

Ascharapan Chaiban

Cytotechnologist

Tel.35442 Ext. 106

กัมพล พงศ์ศิราลัย

Kampol Pongsiralai

Cytotechnologist

Tel.35442 Ext. 112

มุุกดาวรรณ สุวรรณชะตัน

Mukdawan Suwanchaton

Tel.35442 Ext. 114

ทองพิมพ์ แก้วยศ

Tongpim Kaewyos

Tel. 35442 Ext. 114

สุวรรณ นวลด้วง

Suwan Nualduang

Tel.35442 Ext.228

อังศุมาลี สูงขาว

Aungsumalee Soongkhaw

Scientist

Tel.35442 Ext.113

เรวดี ทองใบ

Rawadee Thongbai

Scientist

Tel.35330

ธันวรัตน์ ไชยสวัสดิ์

Thanwarat Chaithanswad

Scientist

Tel.35442-4 Ext.121

พัลลภา ไอถิน

Phanlapa Aithin

Scientist

Tel.35330

จิราภรณ์ คำก้อน
Jiraporn Khamkon

Medical technologist

Tel.35442-4 Ext.121

ชลธิชาภร  เตจ๊ะใหม่

Chontichaporn Tejamai

Scientist

Tel.35330

จันทร์เพ็ญ อยู่เจริญ

Chanpen Youcharoen

Tel.35442 Ext. 108

เนตรยา สการกิจ

Nettaya Skarnkij

Tel.35442 Ext. 108

นางสาววรางคนา จันมา
Warangkana Janma
warangkanajanma@gmail.com

นาย นัฐพงศ์ ฆ้องเม่ง
Nuttapong Kongmeng
Ricepoaceae@gmail.com

นาย ธนอรรถ ไกรโหล
Thanaat Krilo
thanaatkrilo@gmail.com