เกี่ยวกับภาควิชา

 

วิสัยทัศน์ ภาควิชาพยาธิวิทยาเชียงใหม่เป็นองค์กรชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ บูรณาการ การผลิตบัณฑิต ผลิตพยาธิแพทย์และสนับสนุนการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ การให้บริการทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสถานบริการสุขภาพอื่น ๆ การทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
สมรรถนะหลัก 1. มี FNA clinic แห่งแรกในไทยที่สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นที่ห้องตรวจได้

2. สามารถตรวจทาง molecular pathology เพื่อให้ได้การวินิจฉัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับการวางแผนการรักษาแบบพุ่งเป้าได้

3. พัฒนาระบบ lab information system และมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ ISO15189/15190 และ ESPReL เพื่อรองรับงานวิจัยและรองรับการขอทุนวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

4. ความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรชั้นนำ ได้แก่ Seoul National University และ Pasteur institute, University of health sciences, Lao P.D. R