ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์              เมื่อปี พ.ศ. 2502 ต่อมาได้โอนย้ายเข้ามาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ประกอบด้วยหน่วยพยาธิวิทยา หน่วยจุลชีววิทยา หน่วยปรสิตวิทยา และหน่วยนิติเวชวิทยา

ปัจจุบัน ภาควิชาพยาธิวิทยาฯ เป็นภาควิชาระดับปรีคลินิก ที่บูรณาการในการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สนันสนุนการสอนพยาธิวิทยาแก่คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิก) ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา      ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิวิทยาคลินิกและสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม         โดยมุ่งเน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

รายนามหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยานับตั้งแต่ก่อตั้ง

 1. ศ.นพ.สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ              (พ.ศ. 2504 – 2508)
 2. ศ.นพ.ตะวัน กังวานพงศ์                  (พ.ศ. 2508 – 2516)
 3. ศ.นพ.วิทย์ มีนะกนิษฐ์                     (พ.ศ. 2516 – 2524)
 4. ศ.นพ.โชติ ธีตรานนท์                      (พ.ศ.2524 – 2532)
 5. ศ.นพ.ทวีพันธ์ ตัณฑจำรูญ              (พ.ศ.2532 – 2536)
 6. ผศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข                      (พ.ศ.2536 – 2540)
 7. รศ.นพ.กำธร ธรรมประเสริฐ           (พ.ศ.2540 – 2544)
 8. รศ.นพ.สำเริง รางแดง                     (พ.ศ.2544 – 2548)
 9. ศ.พญ.เลิศลักขณา  ภู่พัฒน์              (พ.ศ. 2548 – 2552)
 10. รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม    (พ.ศ.2552 – 2555)
 11. รศ.นพ.สำเริง รางแดง                     (พ.ศ.2555 – 2559)
 12. รศ. พญ. สุมาลี ศิริอังกุล                  (พ.ศ.2559 – 2561)
 13. รศ. ดร. พญ. สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร   (พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน)