ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-935442

สำนักงานภาควิชาพยาธิวิทยา

053-93xxxx

โทรสาร (FAX)

pathologycmu@gmail.com

E-mail

053-935442 ต่อ 109

หน่วยศัลยพยาธิวิทยา

053-935442 ต่อ 110

หน่วยจุลพยาธิวิทยา

053-935442 ต่อ 114

หน่วยเซลล์วิทยา

053-935442 ต่อ 109

หน่วยศัลยพยาธิวิทยา

053-935442 ต่อ 107

หน่วยอิมมูโนฮิสโตเคมีและฮิสโตเคมี

053-935442 ต่อ 228

หน่วยตรวจศพ

053-935442 ต่อ 113

หน่วยโฟลไซโตเมทรี

053-935330

หน่วยอณูพยาธิวิทยา