แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ใช้ทุน

พญ.ชัญญา อุ่นปัญโญ

Chanya Ounpanyo, MD

Resident 3

พญ.ปานฤทัย วงศ์คำพัน

Panruthai Wongkhampan, MD.

Resident 2

พญ. สุรภา วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์

Surapa Witoonsaridsin, MD.

Resident 2

พญ. กุลนิษฐ์ ซื่อสัตย์​สกุล

Kunlanit Suesatsakun, MD.

Resident 2

พญ. พิมพ์ตะวัน จันทร์เดือน

Pimtawan Chanduean, MD.

Resident 1 

นพ. ปัณณวิชญ์ ตันติพิสิษฐ์

Pannawich Tantipisit, MD.

Resident 1

นพ. ณัฐดนัย เถื่อนวรรณา

Natdanai Thuanwanna, MD.

Resident 1