แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ใช้ทุน

พญ.ปานฤทัย วงศ์คำพัน

Panruthai Wongkhampan, MD.

Resident 3

พญ. สุรภา วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์

Surapa Witoonsaridsin, MD.

Resident 3

พญ. กุลนิษฐ์ ซื่อสัตย์​สกุล

Kunlanit Suesatsakun, MD.

Resident 3

พญ. พิมพ์ตะวัน จันทร์เดือน

Pimtawan Chanduean, MD.

Resident 2 

นพ. ปัณณวิชญ์ ตันติพิสิษฐ์

Pannawich Tantipisit, MD.

Resident 2

นพ. ณัฐดนัย เถื่อนวรรณา

Natdanai Thuanwanna, MD.

Resident 2

พญ. ปิยะหทัย เนียมทรัพย์

Piyahatai Niamsup, MD.

Resident 1 

พญ. วรัชยา ชฎาธาร

Waratchaya Chadathan, MD.

Resident 1

พญ. ปภาวดี เคลือบพ่วง

Paphawadee Klubpuang, MD.

Resident 1 

พญ. ธนินท์ธร อ่ำโต

Tanintorn Umtoe, MD.

Resident 1