งานวันวิจัยครั้งที่ 6 : 29 ก.ย. 2557

วันวิจัยครั้งที่ 6 : งานวันวิจัย ประจำปี 2557 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.บงกช ชาครบัณฑิต: Comparison between Preterm Delivery Rates of HIV-infected Pregnant Women Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) Containing Protease Inhibitors (PIs) and HIV-infected Pregnant Women Receiving Zidovudine Monotherapy
  • รางวัลที่ 2 น.พ. เจษฎา ใจพรหม: Pregnancy outcomes among mothers at age of 15 years or less
  • รางวัลที่ 3 พ.ญ. ศศิวิมล ศรีสุโข: Adherence to Guidelines on the Diagnosis of Cephalo-pelvic Disproportion at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
Read More

งานสัมมนาภาควิชา 2557

งานสัมมนาประจำปี 2557 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดาราเทวี จ. เชียงใหม่ ในหัวข้อการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (Knowledge Management)

Read More

ราชวิทยาลัยฯเยี่ยมประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เยียมสำรวจประเมินภาควิชาเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดย มีคณะเยี่ยมสำรวจ ได้แก่ ร.ศ. นพ. วิทยา ฐิถาพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมทีมงาน คือ พอ.พิเศษหญิง สยมพร โกมลพิส (รพ. พระมงกุฏ)ม พอ.หญิง พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ (รพ.พระมงกุฏ) อ.นพ. สุเพ็ชร ทุ้ยแป (รพ. ราชวิถี)

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2557

ภาควิชาฯ จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา ตามประเพณีของภาคที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี รับฟังข้อคิดเตือนสติ และคำพรจากอาจารย์อาวุโส (อ.สุรีย์, อ.กอสิน, อ.ธวัชชัย, อ.วิโรจน์, อ.เฉลิมชาติ, อ.สมพงษ์, อ.จำนง, อ.ชัยรัตน์ และอ.พรรณี)ณ ห้องเรียน 2 (ห้องอ.กำจัด) บรรยากาศอบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More

รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 2557

ภาควิชาจัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (โดยความร่วมมือกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา 5 ปี ซึ่งเป็นที่สนใจเป็นอย่างดีของสตรีตั้งครรภ์และสื่อมวลชน

Read More

ทำบุญภาควิชา 2557

วันที่ 11 มีนาคม 2557 ทำบุญภาควิชาประจำปี 2557 ภาควิชาและงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช นิมนต์พระสวดมงคลสูตร ฯลฯ เพื่อเป็นศิริมงคลกับภาควิชา พร้อมถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของผู้ป่วยในแผนกที่ได้ล่วงลับ ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3

Read More

ราชวิทยาลัยฯเยี่ยมประเมินการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด

ภาควิชาฯ ต้อนรับอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด (สามสาขา) จากราชวิทยาลัยสูติฯ ที่มาเยี่ยมสำรวจประเมินการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก (น.พ. พัญญู พันธ์บูรณะ, พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์, พอ. นพ. เพิ่มศักดิ์) เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ (น.พ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง, น.พ. กำธร พฤกษานานนท์) และมะเร็งนรีเวช (พ.ญ. สุวนิตย์, พ.ญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, น.พ. กฤษฎา) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

Read More

รางวัลช้างทองคำ 2556 : อ.ชเนนทร์ อ.แป้ง

ภาควิชาขอแสดงยินดีกับ ร.ศ. นพ. ชนเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ อ.พ.ญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือรางวัลช้างทองคำประจำปี 2556 นับเป็นเกียรติและน่าอย่างยิ่งของภาควิชาสูติ-นรีเวช ที่อ.ชเนนทร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ช้างทองคำ) และอ.แป้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2557

Read More

ฉลองปีใหม่ 2557

ภาควิชาจัดงานฉลองปีใหม่ 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ชั้นสาม อาคารราชนครินทร์ มีการแสดงของแพทย์ประจำบ้าน การให้พรจากท่านอาจารย์อาวุโสที่กลับมาเยี่ยมเยียนสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวสูติศาสตร์ล้านนา

Read More