Maternal-Fetal-Medicine

About MFM

Welcome

What is MFM

 

เกี่ยวกับอะไร?

 • การบริบาลครรภ์เสี่ยงสูง (High risk pregnancy management)
 • การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Fetal surveillance)
 • การคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด (Prenatal screening and diagnosis)
 • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ (Obstetric ultrasound) ในระดับสูง
 • การรักษาทารกในครรภ์ (Fetal therapy)

Prospect

 

ความคาดหวัง

 • สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตลอดจนครอบครัวดีขึ้น
 • อัตราภาวะทุพพลภาพและการตายปริกำเนิดลดลง
 • อัตราภาวะทุพพลภาพและการตายของมารดาลดลง
 • มีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกมากขึ้นอย่างสอดคล้องกับสังคมไทย
 • มีการวิจัยค้นคว้าและเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
 • ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสูตินรีแพทย์ของประเทศไทยสู่สากล
 • เพิ่มแพทย์ประกอบวิชาชีพที่ทรงคุณธรรม อันเป็นตัวอย่างของคนในสังคมต่อไป

Mission

 

พันธกิจ

รับผิดชอบในการบริบาลมารดาและทารกในครรภ์ที่มีปัญหาซับซ้อน อันประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ สู่สังคมไทย และนานาชาติ โดยได้รับการส่งเสริมและรับประกันคุณภาพจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

History

เมื่อปี 2520 ร.ศ.พ.ญ.สุรีย์ สิมารักษ์ เป็นผู้บุกเบิกในการบริบาลผู้ป่วยครรภ์เสี่ยงสูงเป็นพิเศษ และได้แยกหอผู้ป่วยโรคพิษแห่งครรภ์ออกมา พร้อมกับเริ่มต้นด้วยการเปิดคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง นับเป็นจุดต้นการก่อตัวของเวชศาสตร์มารดาและทารกท่ามกลางขีดจำกัดของทรัพยากรในการดูแล และท่านได้พัฒนาหน่วยนี้อย่างต่อเนื่องจนสามารถให้บริการการดูแลครรภ์เสี่ยงสูงได้มากขึ้นและดีขึ้น เป็นลำดับ เช่น มีเครื่อง fetal monitor เครื่องแรกเมื่อปี 2525 ในระยะนั้นมีจำนวนการคลอดประมาณ 7000-8000 รายต่อปี ได้มีการแยกหน่วยบริบาลครรภ์เสี่ยงสูงอย่างเป็นรูปธรรม ปี 2532: มีการแยก หน่วยอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกอย่างเป็นทางการ โดยมีหัวหน้าหน่วยคือ ร.ศ.พ.ญ.สุรีย์ สิมารักษ์ และทีมงานได้แก่ น.พ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล (หัวหน้าหน่วยในปี 2536-2540, พ.ญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา (หัวหน้าหน่ายจากปี 2540 จนถึงปัจจุบัน), น.พ. ธีระ ทองสง, น.พ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

 • เปิดบริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นครั้งแรกโดยร.ศ.แพทย์หญิงพรรณี ศิริวรรธนาภา ในปี 2531
 •  สามารถให้บริการเจาะน้ำครำเพื่อวินิจฉัยโครโมโซมผิดปกติ ตั้งแต่ปี 2528
 • สามารถให้บริการเจาะเลือดสายสะดือทารกโดยร.ศ.น.พ. ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล เป็นครั้งแรกในปี 2531
 • เปิดบริการอัลตราซาวด์อย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนามาเป็น referral center พร้อมทั้งฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านด้านอัลตราซาวด์ทางสูติ-นรีเวช ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา
 • เปิดบริการคัดกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดย ร.ศ.น.พ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และศ.น.พ. ต่อพงษ์ สงวนเสริมศรี เป็นผู้เริ่มต้นบุกเบิกตั้งแต่ปี 2537
 • เปิดฝึกอบรมต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก ต่อเนื่องมาจากปี 2546 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนับว่าหน่วยงานเล็ก ๆ นี้ยังคงเติบโตด้านบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่องตามสติกำลัง และมีสมาชิกทีมงานที่เข้มแข็งมาร่วมทีมอีกหลายท่าน คือ พ.ญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล, น.พ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล, น.พ.พฤหัส จันทร์ประภาพ (ย้ายไปอยู่ MFM ศิริราช ปี 2548) พ.ญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ (2548) พ.ญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ (2549) พ.ญ. สุชยา ลือวรรณ (2551) และได้ยังมีบุคลากรที่ไม่อาจเอ่ยนามได้หมด (โดยเฉพาะพี่ต๋อย นาย ออม อุบล)

MFM Team

SureeS Staff1s

Click on the image thumbnails

อาจารย์พิเศษ / อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว

 1. ร.ศ. พ.ญ. สุรีย์ สิมารักษ์, พ.บ.; Associate Professor Suri Simarak, M.D. (อดีตหัวหน้าหน่วย)
 2. ร.ศ.น.พ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล, พ.บ.; Associate Professor Chairat Kunaviktikul, M.D. (อดีตหัวหน้าหน่วย)
 3. ร.ศ.พ.ญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา, พ.บ.; Associate Professor Pannee Sirivatanapa, M.D. (อดีหัวหน้าหน่วย)
Kuntharees Phudits

Click on the image thumbnails

อาจารย์ประจำหน่วย

 1. ศ.น.พ. ธีระ ทองสง, พ.บ.;Professor Theera Tongsong, M.D.
 2. ร.ศ.น.พ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, พ.บ.; Associate Professor Chanane Wanapirak, M.D. (หัวหน้าหน่วย)
 3. ร.ศ. ดร. น.พ. วีรวิทย์ ปิยะมงคล, พ.บ.; Associate Professor Wirawit Piyamongkol, M.D., PhD.
 4. ร.ศ.พ.ญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล, พ.บ.; Associate Professor Supatra Sirichotiyakul, M.D.
 5. ร.ศ. พ.ญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ, พ.บ.; Assistant Professor Fuanglada Tongprasert, M.D.
 6. ร.ศ.พ.ญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ, พ.บ.; Instructor Kasemsri Srisupundit, M.D.
 7. ร.ศ.พ.ญ. สุชยา ลือวรรณ, พ.บ.; Instructor Suchaya Luewan, M.D.
 8. อ.พ.ญ. กุณฑรี ไตรศรีศิลป์, พ.บ.: Instructor Kuntharee Traisrisilp, M.D.
 9. อ.น.พ. ภูดิศ เจต๊ะวรรณ, พ.บ.; Instructor Phudit Jatavan, M.D.

Click on the image thumbnails

ทีมงานสายสนับสนุน

 1. รัตนาภรณ์ เศขรฤทธิ์, วท.บ.; Ratanaporn Sekararithi BSc.
 2. อภิรดี ตรรกไพจิตร, วท.บ.; Apiradee Taggapichitti, BSc.
 3. อัจฉราวรรณ แย้มโพธิ์ใช้, วท.บ.; Acharawan Yampochai, BSc.
 4. อุบล เลี่ยวปรีชา; Ubol Leopreecha