Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-5 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 17 มิ.ย. - 14 ก.ค. 62

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 17 มิ.ย. - 14 ก.ค. 62

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 3

5-190617aS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 3 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  วันที่ 17 มิ.ย. - 14 ก.ค. 62 

1. นายณัฐชนน สุตวัฒน์
2. น.ส.ดารารัตน์ โพธิ์อ่อน
3. น.ส.ธัญชนก อุจะรัตน
4. น.ส.นฤมล นาคขันทอง
5. น.ส.เนตรชนก นาคทั่ง
6. นายเนตินัย นาควิบูลย์วงศ์
7. น.ส.ปาริฉัตร อารยพิทยา

5-190617bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 3 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 17 มิ.ย. - 14 ก.ค. 62

1. นายภควัต นันแก้ว
2. นายภวินท์ ภววงษ์ศักดิ์
3. นายภูวกร แสงทองอร่าม
4. น.ส.สุณัฐชา โคระทัต
5. น.ส.สุธีรดา สีตะสุต
6. นายเสฏฐวุฒิ ทองชะอม
7. นายเหมือนเทพ เหมืองจา

Login Form