Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-5 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 20 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 20 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2

5-190520aS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 2 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  วันที่ 20 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2562 

1. นายเจษฎา ไชยเมือง
2. น.ส.กรองแก้ว สกุลปิยะเทวัญ
3. น.ส.คัทลียา วิเศษสมิต
4. นายเจริญพงษ์ กลิ่นเกลี้ยง
5. น.ส.ชนิสรา ผิวผ่อง
6. นายชยุตพงศ์ คาแสง
7. น.ส.ณิชกานต์ หงษ์สุพรรณ
8. น.ส.ธัญชนก ภู่ทอง

5-190520bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 2 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 20 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2562

1. นายนราวิชญ์ วงศ์คามูล
2. นายปรมัตถ์ แถบเงิน
3. น.ส.ภัทรมน สันกว๊าน
4. น.ส.เยาวเรศ ตันติวิท
5. นายรณภัทร ปฐมาวัฒนากาญจน์
6. นายวรัชญ์ บุษยพรรณพงศ์
7. น.ส.ศุภารัฐ ศิริพันธ์
8. น.ส.สรัลชนา ปัตตะพงศ์

Login Form