Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-181126aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 8A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

1. นศพ.กฤติธี ทับเที่ยง
2. นศพ.ไกรวี เจริญกาญจน์
3. นศพ.คัทลียา วิเศษสมิต
4. นศพ.ชยุตพงศ์ คำแสง
5. นศพ.เฌอเอม ตติยการุณวงศ์
6. นศพ.ณัฏฐนันท์ ตั้งศรีรัตน์

4-181126bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 8B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561

1. นศพ.ณัฐวรรธน์ แจ่มอุดมโชต
2. นศพ.ธัญชนก ภู่ทอง
3. นศพ.ปวริศร์ ปิยะชน
4. นศพ.ปิติพงศ์ ศรีสิทธิพจน์
5. นศพ.ภาคภูมิ รักษ์ชูชีพ
6. นศพ.วชิรพันธ์ ไทยมิตร
7. นศพ.วิธิดา จึงวิโรจน์