“วันวิจัย” Research Day ครั้งที่ 12

วันที่ 25 ต.ค. 2564 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รายชื่อแพทย์ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

  1. พญ.พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์
  2. พญ.ลลิตา ประดิษฐ์
  3. พญ.ศุภากร ล้อชัยเวช
  4. พญ.รัศมิ์รวี จันทรศิริ
  5. พญ.ปิ่นนภา เตอะอ้าย
  6. พญ.แพรทิพย์ พรายแก้ว
  7. พญ.ปาณิศา ฮันตระกูล
  8. นพ.ธนดล สลักเพชร
  9. นพ.นาวิน ศักดาเดช
  10. นพ.พุทธิภณ ไชยพรหม

 

รางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ พญ.พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์

รางวัลอันดับที่ 2 ได้แก่ พญ.รัศมิ์รวี จันทรศิริ

รางวัลอันดับที่ 3 ได้แก่ พญ.ศุภากร ล้อชัยเวช