📣

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022) : Advanced Practice : The Guideline”

วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Onsite Online On demand