อ. ปุย ได้รับการแต่งตั้งเป็น รศ.
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปุย (กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (เป็น รศ. มาแล้วเกือบสองปี)