🎉 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.แก้วอุดร ธรรมวงศ์ ที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผ่านลุล่วงไปด้วยดี 👍