สอบ OSCE ปี 4 ปีการศึกษา 2553

เรียน  อาจารย์

เนื่องด้วย ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการสอบ OSCE ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.00 น. – 16.30 น. ขอความร่วมมืออาจารย์งดการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเป็นวิทยากร และช่วยคุมสอบด้วย เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงต้องเพิ่มวงสอบขึ้นอีก 1 วง จากเดิม 3 เป็น 4 วง ดังนั้น จึงต้องขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านคุมสอบ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

สุรพร