งานสัมมนาภาควิชา 2560

สัมมนาประจำปี 2560 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อเรื่อง “องค์กรคุณธรรม” โดยท่านรองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาฯ โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้ “ทำไมจึงต้ององค์กรคุณธรรม” โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ “ความสามัคคี” โดย รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน “ความมีวินัย” โดย ศ.นพ.ธีระ ทองสง “ความใส่ใจบริการ” รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ 

Read More

CCOG 2017

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ครั้งที่ 3” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2017) : Advanced Practice” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

Read More

อ.ประภาพร : อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นที่เป็นแบบอย่างทางคลินิก

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับร.ศ. ประภาพร สู่ประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างทางคลินิก นับเป็นความภูมิใจของภาควิชาเป็นอย่างยิ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์อื่นๆ ทั้งคณะ สมกับที่อ.ทุ่มเทให้กับคนไข้ วิจัย และนักศึกษา มาชั่วชีวิต

Read More