หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2565 Chiang Mai Laparoscopic Surgery Conference 2022 “Minimally invasive hysterectomy” (lecture and cadaveric workshop) ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู้ล่าสุดในการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยรูปแบบการประชุมเป็นแบบ Hybrid Meeting

ลงทะเบียนร่วมงาน คลิ๊ก

หนังสือเชิญร่วมงานประชุมวิชาการฯ  คลิ๊ก

Link รับชมย้อนหลัง Password : GYNCMU_01