ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  1. ผศ.ดร.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ (อาจารย์กฏ)

และผู้ได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

  1. พญ. อุษมา ช้อนนาค (ปั๋ง)
  2. นพ. ณัฐพล เจริญเลิศ (พลลี่)
  3. พญ. ปาจรีย์ เรือนเป็ง (จ๋า)