การบรรยายพิเศษเรื่อง Past, present and future research of an enigmatic life-threatening infection caused by Pythium insidiosum

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณสิชา ป้องป้อม ตัวแทนภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ. ธีรพงศ์ กระแจะจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง Past,

ดูเพิ่มเติม »