ภาควิชาจุลชีววิทยา มีห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลชีพก่อโรคและด้านภูมิคุ้มกัน  มีเครื่องมือพร้อมที่จะสามารถรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาและนักวิจัย ทั้งในส่วนของเครื่องมือในภาควิชาฯและศูนย์เครื่องมือรวมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Laboratory and Combined Instruments

Science Instrument

Fluorescent Microscope

Fast protein liquid chromatography, FPLC

Fluorescent Microscope

Anaerobic chamber

Bead beater tomogenizer

Molecular biology

Microbiological culture