ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยา

ภาควิชาจุลชีววิทยาให้บริการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนี้

  1. การตรวจนับปริมาณ CD4 และ CD8 lymphocyte โดยวิธี Flowcytometry
  2. การตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV
  3. การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส HIV โดยวิธี ELISA GPA และ Western blot
  4. การตรวจหา anti-nuclear factor, anti-cyclic citrullinated protein

ห้องปฏิบัติการเชื้อราวิทยา

ภาควิชาจุลชีววิทยาให้บริการตรวจพิเศษทางเชื้อราวิทยาที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนี้

  1. การตรวจวินิจฉัยโรคกระจกตาอักเสบจากเชื้อรา ด้วยวิธีการย้อมพิเศษ Calcofluor white stain
  2. การตรวจวินิจฉัยโรค Pythiosis โดยการหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Pythium และการเพาะเลี้ยงเชื้อ