คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารคณะฯ ในวาระ 4 ปี (พ.ศ.2564-2568) โดยมีแนวคิดที่จะบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ในวาระ 4 ปีนี้ และภายหน้าให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ “Trustworthy Medical School” และพันธกิจ MEDCMU ที่ตั้งไว้ งานบริหารงานบุคคลจึง มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของคณะฯ ในเรื่องของ Modernized Workforce (พัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก) โดยการ Upskill/Reskill บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาของคณะฯ จึงได้กำหนด สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Competency and Skill) ขึ้น โดยประกอบไปด้วย สมรรถนะทั้งหมด 6 ด้าน