ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง “Digital tools for disruptive education”

      เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผ่าน […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัม […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แบบสำรวจหัตถการทางคลินิก ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 (ฉบั […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์แพทย์ออกข้อสอบ ขั้นตอนที่ 1 – 2 ให้แก่ ศรว.

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์แพทย์ในสังกัดออกข […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งยกเลิกส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 (CPIRD2020)

เรื่อง : ขอแจ้งยกเลิกส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในกา […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 (CPIRD2020)

เรื่อง : ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุ […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปี 2563

    เรื่อง : แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒน […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปี 2563

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบห […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

เรื่อง : การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ.2563-2564

เรื่อง : กำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีจะขอรับการป […]

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้

READ MORE
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

อบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา 2563

เรื่อง : การอบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา ประจำ […]

READ MORE