บุคลากร

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองคณบดีด้านวิชาการ
prapaporn.su@cmu.ac.th

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ
dr.anawat@hotmail.com

รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ
kasemsri.s@cmu.ac.th

jaruluk-1

จารุลักษณ์ กลั่นกลิ่น
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
(นักวิชาการศึกษา)
jaruluck.k@cmu.ac.th
053-936177

Prapaporn-1

ประภาพร กุลณวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
(พัฒนาคณาจารย์)
prapaporn.k@cmu.ac.th
053-935277

Winniemay

จิตตวดี พุ่มพวง
นักจัดการงานทั่วไป
(สนับสนุนการเรียนการสอน)
jittawadee.p@cmu.ac.th
0-5393-5277

Chanita-1

ชนิตา บัวหยู่
นักจัดการงานทั่วไป
(สนับสนุนการเรียนการสอน)
chanita.b@cmu.ac.th
053-936177

Picture2

ธวัชชัย ประวิงวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(สนับสนุนการเรียนการสอน)
thawatchai.p@cmu.ac.th
053-936177

Picture1

นภาดล โนรีเวชกุศล
พนักงานปฏิบัติงาน
(สนับสนุนการเรียนการสอน)
napadol.n@cmu.ac.th
053-936177

Nalutporn

นลัทพร หล้าทา
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา
nalutporn.c@cmu.ac.th
053-936212

Waruntree-1

วรัญตรี คำฝั้น
พนักงานปฏิบัติงาน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
warantee.k@cmu.ac.th
053-936212

Sumit

สุมิตร คำพุทธ
นักจัดการงานทั่วไป
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
sumit.computh@cmu.ac.th
053-936212

Khawnnaphat-1

ขวัญนภัส รัตนเวโรจน์วิไล
พนักงานปฏิบัติงาน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
kwannapat.r@cmu.ac.th
053-936212

Benyapa

เบญญาภา วานิชขจร
นักจัดการงานทั่วไป
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
benyapa.v@cmu.ac.th
053-935108

Wisanupong

วิษณุพงษ์ ทารีราช
พนักงานปฏิบัติงาน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
wisanupong.t@cmu.ac.th
053-935108

Napat

ณภัทร มณีวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
napat.ma@cmu.ac.th
053-936212

Narin-1

นรินทร์ สิงห์สุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงาน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
Narin.sings@cmu.ac.th
053-935108

Siwarocha

ศิวโรชา ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
siwarocha.p@cmu.ac.th
053-935266

Tarin

ธารินทร์ ใบสนธ์
พนักงานบริการทั่วไป
tarin.bai@cmu.ac.th
053-935266