บุคลากร

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองคณบดีด้านวิชาการ
prapaporn.su@cmu.ac.th

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ
dr.anawat@hotmail.com

รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ
kasemsri.s@cmu.ac.th

jaruluk-1

จารุลักษณ์ กลั่นกลิ่น
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
(นักวิชาการศึกษา)
jaruluck.k@cmu.ac.th
053-936177

Prapaporn

ประภาพร กุลณวงค์
นักวิชาการศึกษา
(พัฒนาคณาจารย์)
prapaporn.k@cmu.ac.th
053-935277

Jittawadee

จิตตวดี พุ่มพวง
นักจัดการงานทั่วไป
(สนับสนุนการเรียนการสอน)
jittawadee.p@cmu.ac.th
0-5393-5277

Chanita

ชนิตา บัวหยู่
นักจัดการงานทั่วไป
(สนับสนุนการเรียนการสอน)
chanita.b@cmu.ac.th
053-936177

Picture1

นภาดล โนรีเวชกุศล
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน
(สนับสนุนการเรียนการสอน)
napadol.n@cmu.ac.th
053-936177

Nalutporn

นลัทพร หล้าทา
หัวหน้าหน่วยฯ
(นักวิชาการศึกษา)
nalutporn.c@cmu.ac.th
053-936212

Sumit

สุมิตร คำพุทธ
นักวิชาการศึกษา
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
sumit.computh@cmu.ac.th
053-936212

Napat

ณภัทร มณีวงศ์
พนักงานธุรการ
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
napat.ma@cmu.ac.th
053-936212

Benyapa

เบญญาภา วานิชขจร
พนักงานปฏิบัติงาน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
view.benyapa@gmail.com
053-935108

Picture2

ธวัชชัย ประวิงวงศ์
พนักงานธุรการ
thawatchai.p@cmu.ac.th
053-936177

Tarin

ธารินทร์ ใบสนธ์
พนักงานบริการ
tarin.bai@cmu.ac.th
053-935266