งานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ประกอบด้วย

  1. กระบวนการพัฒนาคณาจารย์
  2. กระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอน

 

กระบวนการพัฒนาคณาจารย์
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ และมอบหมายให้หน่วยแพทยศาสตรศึกษา (พัฒนาคณาจารย์) ดำเนินงานจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาในประเด็นที่คณะกรรมการพัฒนาบุุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษากำหนดโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอก สนับสนุนกระบวนการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

กระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอน
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา (สนับสนุนการเรียนการสอน) ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะทางคลินิก การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ต่อการสอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 3 และการจัดสอบของ ศรว.ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 รวมถึงการให้บริการฝึกปฏิบัติทักษะหัตถการพื้นฐานทางคลินิกต่างๆ (ห้องสมุดหัตถการ) ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก หรือ CSC ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ นอกจากนี้ มีการให้บริการห้องการเรียนการสอนเสมือนจริง (Simulation Room) บริการหุ่นจำลอง Ultrasound  บริการยืมหุ่นจำลองพร้อมทั้งอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ พร้อมเผยแพร่ VDO Clip หัตถการ พร้อมคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติหัตถการพื้นฐานและทบทวนด้วยตนเอง