“Medical learning reform” หรือการปฏิรูปและปรับปรุงในด้านการศึกษา เป็นแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตรศึกษาแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ การที่บุคลากรมีความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กร หรือการเกิด engagement โดยเฉพาะ engagement ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ผู้บริหารด้านวิชาการจึงได้จัดการเสวนาประสาครูแพทย์สวนดอก ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ในแนวคิดว่า การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น และการรับฟังซึ่งกันและกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในบรรยากาศกึ่งไม่เป็นทางการ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษาและเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กร นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีและเหมาะสมกับผู้เรียนและผู้สอนมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารด้านวิชาการ ภายใต้แนวคิด “Academic- Moral-Edutainment-Diversity for all CMU Medical Students”

เสวนาประสาครูแพทย์สวนดอก