ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (CSC) หุ่นจำลอง และห้องประชุม ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์