ประกาศเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนและการทำสัญญารับทุน

  1. ผู้ที่ได้ทำสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์เบิกจ่ายเงินทุน โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปีไปยังงานคลัง
  2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กรกฎาคม ของทุกปี

ประกาศจากงานบริหารงานวิจัย

“การยื่นเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ หลังจาก Submit ผ่าน ระบบบริการงานวิจัย ROS / RAS แล้ว ให้ส่งเอกสารฉบับจริงเพียง 1 ชุด มายังงานบริหารงานวิจัย”

ช่องทางการติดต่อ ทุนวิจัยฯ *กรณีเร่งด่วนเท่านั้น

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ทุนภายใน

แบบฟอร์ม

สิ่งที่ควรรู้ทุนภายใน

1. ผู้ที่ได้ทำสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์เบิกจ่ายเงินทุน โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปีไปยังงานคลัง
2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กรกฎาคม ของทุกปี
3. การยื่นเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ หลังจาก Submit ผ่าน ระบบ ROS / RAS แล้วให้ส่งเอกสารฉบับจริงเพียง 1 ชุด มายังงานบริหารงานวิจัย