ข้อพิจารณาในการเลือกวิธีการทางสถิติ

Choosing the Appropriate Statistical Test (Video)

แบบแผนการวิจัย

วิธีสรุปข้อมูลของตัววัด

การทดสอบทางสถิติ

Two independent  groups

 

 

 

Proportions Chi – Square,
Fisher’s exact
Rank ordered Mann Whitney U.
Mean Unpaired t – test
Survival data Mantel  Haenszel, Log rank
Two related groups (matched groups, before/after,cross over)

 

 

 

Proportions McNemar Chi – square,
Rank ordered Sign test,
Wilcoxon signed rank
Mean Paired t – test
More than two independent  groups

 

 

 

Proportions Chi – square
Rank ordered Kruskal Wallis
Mean ANOVA
Survival data Log rank
More than two related  groups (e.g. repeated  measures, matched patients) Proportions Cochran Q
Rank ordered Friedman
Mean ANOVA (repeated)
Analytical design

 

 

 

Proportions Log linear Models *,
Discriminant analysis *
Mean Multiple regression *
Exposed/ Unexposed  rate Relative risk,  Odds ratio
* Multivariate analysis