รายชื่อเจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล   : สินีนาถ สันติธีรากุล
หน้าที่รับผิดชอบ   : หัวหน้างานบริหารงานวิจัย

งานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล   : รจนา เผือกจันทึก
หน้าที่รับผิดชอบ   : ให้คำปรึกษาทางสถิติ/ เป็นฐานงานในการจัดฝึกอบรม/ รับผิดชอบดูแลข้อมูล KPI ของคณะ
ชื่อ-นามสกุล   : เกรียงไกร กิติกา
หน้าที่รับผิดชอบ   : รับส่งเอกสารหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล   : วิภาดา ศรีวิชัย
หน้าที่รับผิดชอบ   : ทุนวิจัยภายในคณะ / ทุนเสนอผลงานต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล   : พิมลพรรณ นิธิสุวรรณรักษา
หน้าที่รับผิดชอบ   : นักวิจัย/นักวิจัยผู้ช่วย/ผู้ช่วยนักวิจัย/แพทย์ต่อยอดด้านวิจัย/กลุ่มวิจัย(Clusters)
ชื่อ-นามสกุล   : ฐิติพร สายสอิ้ง
หน้าที่รับผิดชอบ   : ทุนวิจัยภายนอก ค่าบริหารโครงการวิจัย งานธุรการของหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล   : สุรีพร วันควร
หน้าที่รับผิดชอบ   : รวบรวม Performance ผลงานตีพิมพ์/ รวบรวมข้อมูลทุนภายในและทุนภายนอก/ ประสานงาน/ ระบบ scholar med cmu
ชื่อ-นามสกุล   : ปรียารัตน์ กาวิจันทร์
หน้าที่รับผิดชอบ   : ตรวจสอบภาษาอังกฤษ Manuscript/ การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ รางวัลต่างๆภายนอกและในคณะฯ
ชื่อ-นามสกุล   : พัสดากร สูงงาม
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของคณะฯ
ชื่อ-นามสกุล   : อภิชาติ คำทอง
หน้าที่รับผิดชอบ   : IT / ดูแลระบบงานบริหารงานวิจัย/ ดูแลเว็บไซต์
ชื่อ-นามสกุล   : อนุภาพ ไววาง
หน้าที่รับผิดชอบ   : รับส่งเอกสารหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล   : สุภัฌญา คานทอง
หน้าที่รับผิดชอบ   : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนวัตกรรม
ชื่อ-นามสกุล   : ทัศนีย์ ดวงชมภู
หน้าที่รับผิดชอบ   : สนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศด้านนวัตกรรม
ชื่อ-นามสกุล   : ปิยธิดา หว่างไพบูลย์
หน้าที่รับผิดชอบ   : นักจัดการงานทั่วไป

จริยธรรมวิจัยในสัตว์

ชื่อ-นามสกุล   : อภิเษก กองแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ   : สัตวแพทย์ สัตว์ทดลอง
ชื่อ-นามสกุล   : มนตรี โมทนา
หน้าที่รับผิดชอบ   : เลี้ยง ดูแลสัตว์ทดลองให้นักวิจัยจัดหา จัดส่ง สัตว์ทดลอง
ชื่อ-นามสกุล   : ณัฐรัฐ กาละวัง
หน้าที่รับผิดชอบ   : เลี้ยง ดูแลสัตว์ทดลองในงานวิจัย จัดหา จัดส่ง สัตว์ทดลอง
ชื่อ-นามสกุล   : ณัฏฐณิชา กันธิยะ
หน้าที่รับผิดชอบ   : เลี้ยงและดูแลสัตว์ระหว่างการทดลอง ทดสอบ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ IACUC/ประสานงาน

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล   : ทิพากร อินทจักร์
หน้าที่รับผิดชอบ   : พิจารณาจัดการเอกสารยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย /รายงานทบทวนต่อเนื่องโครงการวิจัย /การปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการวิจัย
ชื่อ-นามสกุล   : ราเชนทร์ เปงอูป
หน้าที่รับผิดชอบ   : ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ชื่อ-นามสกุล   : เลอศักดิ์ ทองลมัย
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลเกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานจริยธรรม
ชื่อ-นามสกุล   : สิริลักษณ์ ณ เชียงใหม
หน้าที่รับผิดชอบ   : จริยธรรมการวิจัยในที่ประชุม EC2 ,MTA CTA, CREC
ชื่อ-นามสกุล   : ณิชากร เสาร์แก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ   : ผู้ช่วยเลขานุการจริยธรรมการวิจัย EC3, การเขียนโครงการงานประชุม สัมนา, การเบิกค่าตอบแทนกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล   : อภิญญา ทาศรี
หน้าที่รับผิดชอบ   : การพิจารณาจริยธรมแบบเร่งด่วน
ชื่อ-นามสกุล   : ภารตี ธีรรัตนโต
หน้าที่รับผิดชอบ   : ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล   : จุฑามาศ พันกลาง
หน้าที่รับผิดชอบ   : ทำความสะอาดสำนักงาน
ชื่อ-นามสกุล   : พรรณพักตร์ หิรัญสถิตย์พร
หน้าที่รับผิดชอบ   : Fullboard Meeting Board 1, Post Approval Review, REC related conference assistant
ชื่อสุกล: ฐิติกานต์ ศรีสมบัติ
หน้าที่รับผิดชอบ: expedited review, exemption, ช่วยผู้วิจัยเรื่องระบบ RAS

ศูนย์เครื่องมือ

ชื่อ-นามสกุล   : ทองคำ ตายะ
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลและบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย ฯ
ชื่อ-นามสกุล   : ทิพวรรณ ยะสง่า
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลและบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย ฯ
ชื่อ-นามสกุล   : ชนารัตย์ กิริยา
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแล,บริหารจัดการและประสานงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ชื่อ-นามสกุล   : หทัยชนก หอมแก่นจันทร์
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลและบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย ฯ
ชื่อ-นามสกุล   : โรบิน แซ่ลี
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลและบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย ฯ