• - แบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาด้านงานวิจัย

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูลสร้างแบบสอบถาม การคำนวณขนาดตัวอย่าง สถิติ การแปลผล และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล