ประกันสุขภาพบุคลากร

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพ

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19

การส่งภาระงานสำหรับบุคลากรที่แยกกักตัว(SI,SQ)

แนวทางการซื้อชุดตรวจ ATK ในการจัดโครงการ

CMU self health check for covid-19

CMU-MED for COVID-19

ประกาศคณะเเพทยศาสตร์ และประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


ประกาศมหาวิทยาลัย


แนวปฎิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ ผู้มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

แนวปฎิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ ผู้มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน COVID-19