คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมให้โอวาท แก่เด็ก ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการแสดง จับคูปอง แจกทุนการศึกษา จักรยาน และของรางวัลต่างๆ ของเวทีเด็กเล็กอายุระหว่างแรกเกิด – 3 ขวบ และเวทีสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-14 ขวบ ทั้งสร้างแรงจูงใจด้านการศึกษาแก่เด็ก ด้วยซุ้มสานฝัน สร้างจินตนาการ และบูธของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆของคณะ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม และลานจามจุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่