ภาควิชาปรสิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียน กระบวนวิชา 317815 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2  ธันวาคม 2562–เมษายน 2563

บรรยาย:      ห้องประชุมฐิตะสุต           วันอังคาร     เวลา 9.00-10.00 น.

วัน / เดือน / ปีหัวข้อบรรยายผู้บรรยายเอกสารประกอบการบรรยายเอกสารคำสอน
20 ธ.ค.Immune response of invertebrate vectors of human diseases encapsulationอุดมPDF.
27 ธ.ค.Melanization responseอุดมPDF.
3 ม.ค.Prophenoloxidase activating cascade as a recognition and defense system in arthropods IอุดมPDF.
10 ม.ค.Prophenoloxidase activating cascade as a recognition and defense system in arthropods IIอนุลักษณ์
17 ม.ค.Antibacterial immune proteins in insect IอุดมPDF.
24 ม.ค.Antibacterial immune proteins in insect IIเบญจวรรณ
31 ม.ค.Antibacterial immune proteins in insect IIIอติพร
14 ก.พ.Immunologic functions of phagocytosis and encapsulation (melanization) of foreign antigen: granulocytes (GRs) and plasmatocytes (PLs) IอุดมPDF.
21 ก.พ.Immunologic functions of phagocytosis and encapsulation (melanization) of foreign antigen: granulocytes (GRs) and plasmatocytes (PLs) IIอนุลักษณ์
28 ก.พ.Immunologic functions of phagocytosis and encapsulation (melanization) of foreign antigen: granulocytes (GRs) and plasmatocytes (PLs) IIIขวัญกมล
6 มี.ค.Hemocytes in arthropodอุดม
13 มี.ค.Hemocytes in insectสงบ
20 มี.ค.How to report assignment topic Iขวัญกมล
27 มี.ค.How to report assignment topic IIสงบ
Contact